Organi društva

Po statutu Društva za KVČB ima društvo naslednje organe: sedem članski izvršni odbor, tri članski nadzorni odbor in pet člansko disciplinsko komisijo. Mandatna doba  navedenih organov traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v organe društva. Izvršni odbor za izvajanje nalog na lokalnem nivoju imenuje sekcije in določi predsednika sekcije. Sekcije so metode dela društva organizirane po interesu članov. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Od 13. aprila 2019 dalje ima društvo naslednje izvoljene člane v organe društva.

Izvršni odbor

Mateja Saje

predsednica
031 636 601
mateja.saje@kvcb.si

Dušan Baraga, dr. med.

podpredsednik in strokovni vodja za odrasle osebe s KVČB
dusan.baraga@kvcb.si

mag. Darja Urlep Žužej, dr. med.

strokovna vodja za otroke in mladostnike s KVČB
darja.urlep@kvcb.si

Danica Koren

tajnica društva
041 665 000
info@kvcb.si

Nataša Drolec

blagajničarka
natasa.drolec@kvcb.si

Milena Kukrika

članica izvršnega odbora
milena.kukrika@kvcb.si

Olga Bizjak

članica izvršnega odbora
olga.bizjak@kvcb.si

Predsedniki sekcij

Mateja Saje

Sekcija ljubljansko gorenjsko notranjske regije
031 636 601
ljubljanska@kvcb.si

Milena Kukrika

Sekcija primorske regije
051 377 455
primorska@kvcb.si

Zdenka Steblovnik Župan

Sekcija za avtoimuni hepatitis
041 331 251
zdenka.szupan@gmail.com

Boštjan Ropič

Sekcija štajerske regije
040 326 938
stajerska@kvcb.si

Andreja Lampreht

Sekcija dolenjske regije
031 337 927
dolenjska@kvcb.si

Sandi Pintar

Sekcija celjsko koroške regije
040 295 664
celjsko.koroska@kvcb.si

Jožef Magdič

Sekcija pomurske regije
040 359 297
pomurska@kvcb.si

Franc Kmetič

Sekcija zasavske regije
031 507 168
zasavska@kvcb.si

Barbara Korošec

Mladinska sekcija
051 659 517
mladinska@kvcb.si

Urška Koren

Sekcija goriške regije
040 618 994
goriska@kvcb.si

mag. Darja Urlep Žužej, dr. med.

Otroška sekcija
031 646 347
otroska@kvcb.si

Nadzorni odbor

predsednica nadzornega odbora: Mateja Potočnik
člana: Bojan Štrukelj in Saša Vidmar

Disciplinska komisija

predsednica disciplinske komisije: Barbara Bradač
člana: Dejan Koren in Darja Hojski
dva namestnika članov: Milan Kamenik in Marko Čebulj