Prijavnica

Če se želite včlaniti v naše društvo, izpolnite spodnji obrazec.

Izjavljam, da želim postati član Društva za kronično vnetno črevesno bolezen.

 • Osnovni podatki
 • Podatki o bolezni
 • Potrditev prijave
Osnovni podatki >
Podatki o bolezni >
Potrditev prijave
Priimek in ime:
Elektronska pošta:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in ime pošte:
Datum rojstva:
GSM: Oblika vnosa: 123 123 123 - npr. 031 123 456
Kontaktni telefon:
V primeru osebe mlajše od 15 let - priimek in ime starša ali skrbnika:
Naprej na Podatki o bolezni

 

 


INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV:

Namen in podlaga obdelave:

 • Društvo bo, zajete v pristopni izjavi, uporabilo za namene identifikacije osebe, ki želi postati član društva, za namene delovanja društva in za namene izvajanja pravic in obveznosti do članov društva (to je, da identificira osebo, ki želi postati član društva, za obveščanje o sprejemu v članstvo, o dejavnostih društva in o sejah organov društva ter za pošiljanje s tem povezanih gradiv). Društvo bo podatke o pogojih za članstvo v društvu, zajete v pristopni izjavi, uporabilo za namene preverjanja, ali oseba lahko postane član društva. Podatek o tem, ali je oseba invalid in ali ima kronično vnetno črevesno bolezen, sta obvezna podatka, da lahko društvo kot invalidska organizacija spremlja število članov, ki ta pogoj izpolnjujejo.
 • Podlaga za zgoraj opisane obdelave osebnih podatkov je »izvajanje pogodbe« ali »zahteva za sklenitev pogodbe«, saj se med društvom in članom z njegovo včlanitvijo vzpostavi določeno pogodbeno razmerje.
 • Neobvezne podatke glede pogojev za članstvo (kategorija invalidnosti, opredelitev bolezni) bo društvo uporabilo za namene prilagajanja svojih dejavnosti potrebam članov društva, tako da bo lažje organiziralo članom prilagojene aktivnosti in člane vključevalo v aktivnosti, prilagojene njihovi bolezni ali vrsti statusa. Obdelave teh podatkov temelji na izrecni privolitvi člana.

Rok hrambe:

 • Društvo hrani osebne podatke o svojih članih ves čas trajanja članstva, po prenehanju članstva pa do poteka zastaralnih rokov za sprožitev pravnih sredstev (5 let) iz naslova članstva v društvu. Po poteku tega roka se osebni podatki o članih hranijo še nadaljnjih 5 let kot dokumentarno gradivo društva o tem, kdo so bili njegovi člani, ki so sodelovali pri upravljanju društva. Opisana hramba temelji na t.i. »zakonitem interesu«, saj lahko zgolj na takšen način uveljavljamo svoje pravice ali pa se uspešno branimo pred zahtevki ter lahko zgolj na takšen način zagotavljamo poslovni arhiv društva.
 • Po poteku zgoraj opisanih rokov, bo društvo osebne podatke članov izbrisalo, anonimiziralo ali trajno arhiviralo v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva oseb zasebnega prava.

Pravice in dodatne informacije:

 • Član društva ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
 • Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, se lahko soglasje kadarkoli prekliče, tako da se o tem obvesti društvo.
 • Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko posameznik ugovarja pri društvu, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bo društvo njegovo situacijo individualno obravnavalo.
 • Član se glede varstva osebnih podatkov lahko obrne tudi na pooblaščeno osebo društva za varstvo osebnih podatkov (vop@kvcb.si). Član društva ima tudi pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v društvu. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: ww.ip-rs.si).
 • Na podlagi zahteve člana, mu društvo omogoči vpogled v to podpisano pristopno izjavo in pojasnila ter mu izroči kopijo.

 

Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno št. 1169, davčna številka 77110188; TTR.: SI 56 0417 3000 1077 573