Pravna obvestila

Pravna obvestila za osebe, ki želijo postati člani Društva za KVČB

STATUT IN SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA SO DOSTOPNI NA NASLOVU:  https://kvcb.si/akti-drustva

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV:

Namen in podlaga obdelave:

  • Društvo bo uporabilo podatke za namene identifikacije osebe, ki želi postati član društva, za namene delovanja društva in za namene izvajanja pravic in obveznosti do članov društva (to je, da identificira osebo, ki želi postati član društva, za obveščanje o sprejemu v članstvo, o dejavnostih društva in o sejah organov društva ter za pošiljanje s tem povezanih gradiv).
  • Društvo bo podatke o pogojih za članstvo v društvu (podatek ali je oseba invalid, ali je bolnik s kronično vnetno črevesno boleznijo, ali je družinski član takšne osebe ali druga oseba, ki se želi včlaniti v društvo zaradi ciljev društva oziroma njegovega človekoljubnega poslanstva) uporabilo za namene preverjanja, ali oseba lahko postane član društva.  Ti podatki so obvezni, da lahko društvo kot invalidska organizacija spremlja število članov, ki so invalidi.
  • Podlaga za zgoraj opisane obdelave osebnih podatkov je »izvajanje pogodbe« ali »zahteva za sklenitev pogodbe«, saj se med društvom in članom z njegovo včlanitvijo vzpostavi določeno pogodbeno razmerje.
  • Društvo bo neobvezne podatke (podrobnejše opredelitev bolezni in vrste statusa) uporabilo za namene prilagajanja svojih dejavnosti potrebam članov društva, tako da bo lažje organiziralo članom prilagojene aktivnosti in člane vključevalo v aktivnosti, prilagojene njihovi bolezni ali vrsti statusa. Obdelava teh podatkov temelji na izrecni privolitvi člana.

Rok hrambe:

  • Društvo hrani osebne podatke o svojih članih ves čas trajanja članstva, po prenehanju članstva pa do poteka zastaralnih rokov za sprožitev pravnih sredstev (5 let) iz naslova članstva v društvu. Po poteku tega roka se osebni podatki o članih hranijo še nadaljnjih 5 let kot dokumentarno gradivo društva o tem, kdo so bili njegovi člani, ki so sodelovali pri upravljanju društva. Opisana hramba temelji na t.i. »zakonitem interesu«, saj lahko zgolj na takšen način uveljavljamo svoje pravice ali pa se uspešno branimo pred zahtevki ter zgolj na takšen način lahko zagotavljamo poslovni arhiv društva.
  • Po poteku zgoraj opisanih rokov, bo društvo osebne podatke članov izbrisalo, anonimiziralo ali trajno arhiviralo v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva oseb zasebnega prava.

Pravice in dodatne informacije:

  • Član društva ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
  • Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, se lahko soglasje kadarkoli prekliče, tako da se o tem obvesti društvo.
  • Če obdelava osebnih podatkov temelji na »zakonitem interesu«, lahko posameznik ugovarja pri društvu, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bo društvo njegovo situacijo individualno obravnavalo.
  • Član se glede varstva osebnih podatkov lahko obrne tudi na pooblaščeno osebo društva za varstvo osebnih podatkov (vop@kvcb.si). Član društva ima tudi pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v društvu. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: ww.ip-rs.si).

Datum objave teh pojasnil: 1. 3. 2019